اطلاعات تماس

 اطلاعات تماس
       شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- اداره رفاهی دانشگاه

  شماره‌های تماس:
       شماره تماس مستقیم :03832321644 شماره تماس از خطوط داخلی : 2259

  ایمیل:
       refahi@sku.ac.ir