عنوان: تسهیلات بانکی
کد: 4
متن

ردیف نام بانک میزان تسهیلات شرایط دریافت بانک  گروه هدف نیاز به معرفی نامه  توضیحات

۱

بانک تجارت

یکصد میلیون تومان

۱۸ درصد سود، سه ساله، ۵ تا ۱۰ درصد مسدودی

اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دارد 

مشاهده صفحه بانک

2 بانک تجارت پنجاه میلیون تومان ۱۸ درصد سود، سه ساله، ۵ تا ۱۰ درصد مسدودی کارمندان دانشگاه شهرکرد دارد مشاهده صفحه بانک
3 بانک ملت یکصد میلیون تومان

۱۸ درصد سود، پنج ساله، حدود 3 درصد مسدودی، نیازمند فاکتور خرید یا قرارداد وثیقه منزل

اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد ندارد فایل توضیحات
4 بانک تجارت بر اساس سپرده متغیر بر اساس نوع سپرده گذاری کلیه کارکنان ندارد فایل توضیحات
5 بانک ملت متغیر متغیر بر اساس نوع طرح کلیه کارکنان ندارد فایل توضیحات
6 بانک تجارت بیست میلیون تومان

15 درصد سود، 36 ماهه

الویت با کسانی است که بیش از یکسال پس انداز آتیه کارکنان آنان برقرار باشد

کلیه کارکنان

 

دارد محدودیت ماهانه 10 نفر
7 بانک رسالت ده میلیون تومان

2 درصد کارمزد، 24 ماهه

حداقل یک سال مدت انتظار برای دریافت وام دارد

کلیه کارکنان دارد محدودیت ماهانه یک نفر 
8 کلیه بانکها تا سقف 250 میلیون تومان

18 درصد سود، تا سقف 20 سال

وام خرید منزل مسکونی

اعضای هیات علمی دارد فایل توضیحات

       * هر یک از کارکنان فقط متقاضی یکی از بندهای 6 یا 7 می تواند باشد.

     * برای  وامهایی که نیاز به معرفی نامه دارند، درخواست از طریق سامانه رفاهی ارسال گردد.

تاریخ به روز رسانی: 03 دی 1398