عنوان: تفاهم نامه های امکانات اقامتی
کد: 13

متن

1- هتل آپارتمان میعاد مشهد

 کارکنان دانشگاه شهرکرد می توانند از این مجموعه که بر اساس تفاهم با سایر دانشگاه ها در اختیار دانشگاه شهرکرد قرار دارد، استفاده نمایند.