عنوان: شیوه نامه استفاده از امکانات رفاهی مسکونی اعضای هیات علمی
کد: 15
متن

   
   
   

شیوه نامه استفاده از امکانات رفاهی مسکونی دانشگاه شهرکرد ویژه اعضای هیات علمی

به منظور قانونمندی و تسهیل بیشتر در روند واگذاری امکانات رفاهی مسکونی در دانشگاه شهرکرد، این شیوه‌نامه در تاریخ 22 دی 1398 در شورای رفاهی دانشگاه شهرکرد به تصویب رسید.

ماده 1- ‌ تعریف

اولویت بندی واگذاری پس از اعلام کتبی تقاضای متقاضیان هیأت علمی صورت خواهد گرفت. ارائه حکم کارگزینی در هنگام اعلام تقاضا ضروری است.

 

ماده 2- امتیاز‌بندی الویت واگذاری 

2-1- امتیازبندی بر اساس مدرک تحصیلی به شرح جدول (1) خواهد بود.

جدول 1: امتیاز‌بندی نوع مدرک

نوع مدرک

دکتری

دکتری حرفه‌ای

کارشناسی ارشد

امتیاز

32

20

20

 

2-2-‌ سابقه خدمت: هر سال خدمت در دانشگاه شهرکرد (مطابق با زمان استخدام) 4 امتیاز تا سقف 40 امتیاز

تبصره : مأموریت آموزشی جزء سنوات خدمت محسوب نمی‌شود.

2-3- وضعیت استخدام: امتیازبندی وضعیت استخدام مطابق جدول (2) خواهد بود.

جدول 2: امتیازبندی نوع استخدام

وضعیت استخدامی

رسمی

پیمانی

طرح سربازی

امتیاز

 10

7

3

 

2-4- تعداد فرزند: هر فرزند تحت تکفل 2 امتیاز تا سقف 6 امتیاز

2-5- چنانچه همسر هیأت علمی مرد متقاضی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد باشد 10 امتیاز به مجموع امتیازات اضافه خواهند شد.

تبصره: شرط واگذاری امکانات رفاهی مسکونی تأهل  می‌باشد.

2-6- مدت انتظار: به ازای هر سال انتظار از زمان درخواست 2 امتیاز تا سقف 10 امتیاز لحاظ شود.

تبصره 1: لازم است که پس از اعلام درخواست متقاضی جهت استفاده از امکانات رفاهی مسکونی ، متقاضی حداقل یکسال دوره‌ی انتظار را برای ورود به لیست اصلی امتیازبندی سپری نماید. (در صورت عدم وجود متقاضی در لیست اصلی و تخلیه واحدها این تبصره لازم‌الاجرا نمی‌باشد.)

تبصره 2-متقاضی موظف است در زمان درخواست الویت مکانی امکانات رفاهی مسکونی خود را مشخص نماید. در صورتی‌که در زمان اختصاص واحد ، از پذیرش واحد مسکونی امتناع نمود امتیاز این بند صفر می‌گردد.

تبصره 3: ‌ در شرایط یکسان اولویت با همکاران شاهد و ایثارگر خواهد بود. ضمناً اعضاء هیأت علمی غیربومی نسبت به اعضاء بومی دارای اولویت خواهند بود.

2-7- اجاره‌نشینی: در صورتیکه متقاضی مدارکی از مراجع ذیصلاح مبنی بر عدم وجود ملک مسکونی ثبت شده به نام خودش و افراد تحت تکفل ارایه دهد 5 امتیاز در نظر گرفته شود.

تبصره 1 : متقاضی موظف است در زمان انتظار هر زمان که اقدام به خرید منزل مسکونی نمود به اداره اطلاع رسانی نماید. در صورت عدم اطلاع‌رسانی امتیاز بند 2-6 و 2-7 صفر خواهد شد.

پس از واگذاری،  متقاضی مؤظف است ظرف حداکثر 2 ماه با استقرار خانواده در منزل ساکن شود و در صورت عدم احراز اسکان متأهلی توسط اداره رفاه،  این اداره به لغو  ابلاغ اقدام خواهد کرد.  

2-8-  حداکثر مدت زمان استفاده از خانه  سازمانی برای سرپرست خانوار 5 سال و غیر سرپرست خانوار 3 سال می‌باشد.

تبصره 1: چنانچه همسر هیات علمی مرد، عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد باشد مدت استفاده  7 سال ( 5 سال بعلاوه دو سال تمدید به نام همسر) می باشد و  همسر ایشان نمی‌تواند متقاضی منزل سازمانی باشد.

تبصره 2: تصمیم‌گیری در خصوص تمدید و اجاره بهای مازاد بر  بر مدت مجاز سکونت(5 سال برای سرپرست خانوار و 3 سال برای غیرسرپرست خانوار ) بر عهده شورای رفاهی است.

 

ماده 3- هزینه‌ها و مدت استفاده

3-1-اجاره بهای ماهانه استفاده از امکانات رفاهی مسکونی بر اساس ضریب حقوقی هیات علمی در هرسال به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:

اجاره بهای واحد  = ضریب حقوقی هیات علمی × ضریب واحد مطابق جدول (3)

جدول 3 : ضریب اجاره‌بهای امکانات رفاهی مسکونی اعضای هیات علمی

نام امکانات رفاهی مسکونی

 شقایق 1 تا 4 و مدیریت

 

 شقایق 5، طبقه اول و دوم

شقایق 5، طبقه سوم

 

 ضریب واحد

250  

230

210

 

تبصره 1 : با توجه به مصوبه هیات امنا در خصوص کمک هزینه مسکن برای اعضایی که از خانه سازمانی استفاده ننمایند، درصورت عدم استفاده عضو از کمک هزینه مسکن، نرخ اجاره بها با تخفیف تا 150 برابر ضریب حقوقی به مدت حداکثر 60 ماه در طول دوران خدمت محاسبه می شود.

تبصره 2: برای ساکنان پیش از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، اداره رفاه می‌تواند با توجه به حق مسکن دریافتی یا هزینه‌های انجام شده توسط متقاضی تا سقف150 برابر ضریب حقوقی اعضای هیات علمی برای 60 ماه مدت مجاز سکونت تخفیف در نظر بگیرد.

تبصره 3: در هر صورت مجموع ضریب تخفیف تعلق یافته و حق مسکن دریافتی برای هر ماه از مضرب 150 برابر ضریب حقوق هیات علمی و در مجموع ماه، از 60 ماه نباید بیشتر باشد.

2-3-مدت مجاز برای غیرسرپرست خانوار سه سال می باشد

3-3- ضرایب مورد محاسبه جهت اجاره بها برای سالهای مازاد بر مدت مجاز سکونت(5 سال برای سرپرست خانوار و 3 سال برای غیرسرپرست خانوار )به بعد حداقل 1.5 برابر ضرایب جدول 3 می‌باشد.

 

ماده 4- سایر شرایط

4-1- از زمان تصویب این شیوه‌نامه اداره رفاه موظف است امکانات رفاهی مسکونی را سالم به متقاضی تحویل داده و سالم از متقاضی تحویل بگیرید.

تبصره: بررسی و گزارش شرایط ساختمان بر عهده اداره طرح و برنامه است  و تصمیم‌گیری در خصوص نیازمندی به تعمیرات بر  اساس گزارش طرح و برنامه انجام خواهد شد.

4-2- کلیه مقررات مالک و مستاجر بر هزینه‌های بنیادی و جاری ساختمان حاکم است.

4-3-با توجه به اینکه حضور اعضای هیات رییسه در امکانات رفاهی مسکونی می‌تواند در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه باشد، تنها دو نفر از اعضای دارای پست معاون دانشگاه و بالاتر(ساکن یا متقاضی امکانات رفاهی مسکونی ) با معرفی هیات رییسه،  می‌تواند از یکی از بندهای زیر استفاده نماید:

             الف) ده امتیاز  مدیریت در زمان تقاضا

             ب) عدم اعمال ضریب افزایش 1.5 برای سال ششم

تبصره: به صورت همزمان بندهای این ماده شامل بیش از دو عضو نمی‌گردد. به عبارت دیگر اگر عضوی از بند الف استفاده نمود و ساکن امکانات رفاهی مسکونی شد تا پایان اقامت 5 سال ایشان عضو دیگری امکان استفاده از بندهای این بخش را ندارد.

- هر گونه تغییر در مفاد این شیوه‌نامه صرفاً در  شورای رفاهی دانشگاه خواهد بود.

لازم به ذکر است کلیه امتیازها بر اساس حکم کارگزینی محاسبه خواهد شد.

در جدول زیر امتیاز افراد و جایگاه نوبتی ایشان نشان داده شده است. با ارسال فرم درخواست، امتیاز در پنل برای شما ارسال می گردد. با توجه به جدول زیر 31 نفر متقاضی  امکانات رفاهی مسکونی هستند.

 

پیش بینی  واحدهای قابل واگذاری طی سالهای مختلف
سال شقابق 1 تا 4 شقایق 5 طبقه یک و دو شقایق 5 طبقه 3 مدیریت
1399 4 2 1 0
1400 2 2 1 0
1401 4 0 0 0
1402 7 2 1 3

 

جدول تعداد متقاضیان و امتیاز ایشان (این جدول به روزرسانی می شود)

حداقل امتیاز لازم انتظار برای اختصاص خانه سازمانی 2 می باشد.

انتخاب از بین افرادی صورت می پذیرد که الویت سکونت را انتخاب نموده باشند

 

ردیف  نام و نام خانوادگی امتیازات مدرک تحصیلی امتیازات فرزند امتیازات نوع استخدام امتیازات سنوات خدمت مدت انتظار فاقد منزل مسکونی اجرایی امتیاز نهایی شقایق 1 تا 4 شقایق 5 - ط 1 و 2 شقایق 5 ط 3 مدیریت
1 علی حیدری 32 4 10 40 4 0 0 90 1 0 0 0
2 غلامرضا شمس 32 4 10 40 4 0 0 90 1 0 0 0
3 سید امیر هاشمی 32 4 10 32 0 0 10 88 1 1 1 1
4 کربم مهنام 32 4 10 40 0 0 0 86 0 1 1 0
5 الهام حیدری 32 0 10 32 0 0 0 74 1 0 0 0
6 حامد جاودانیان 32 0 10 16 8 0 0 66 1 0 0 0
7 حمزه اورعی 32 0 10 20 4 0 0 66 1 0 0 0
8 رودابه راوش 32 0 7 20 2 0 0 61 1 0 0 1
9 ابراهیم احمدی 32 4 7 12 4 0 0 59 1 0 0 1
10 شفیق شفیعی 32 0 7 16 4 0 0 59 1 0 0 1
11 ابراهیم شریفی 32 0 7 16 4 0 0 59 1 0 0 0
12 زهرا کریمی 32 0 7 12 2 5 0 58 1 0 0 1
13 صالح کهیانی 32 2 7 12 2 0 0 55 1 0 0 0
14 علی انصاری اردلی 32 0 7 12 4 0 0 55 1 0 0 0
15 رسول عالی پور 32 2 7 8 4 0 0 53 1 0 0 1
16 حسن نظری 32 2 7 8 2 0 0 51 1 0 0 1
17 مریم کریمی 32 0 7 8 2 0 0 49 1 1 0 1
18 مهران نجفی حاجیور 32 2 7 8 0 0 0 49 1 1 0 1
19 مجتبی فردی گندمانی 32 2 7 8 0 0 0 49 1 1 0 1
20 امین احمدی 32 0 7 8 0 0 0 47 1 1 0 1
21 صاحب سودائی مشائی 32 4 7 4 0 0 0 47 1 1 0 0