عنوان: تسهیلات بانکی
کد: 4
متن

ردیف نام بانک میزان تسهیلات شرایط دریافت بانک  گروه هدف نیاز به معرفی نامه  توضیحات

۱

بانک تجارت

یکصد و پنجاه میلیون تومان

۱۸ درصد سود، پنج ساله، حداکثر 5 درصد مسدودی

اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

دارد 

مشاهده صفحه بانک

2 بانک تجارت هشتاد میلیون تومان ۱۸ درصد سود، پنج ساله، حداکثر 5 درصد مسدودی کارمندان دانشگاه شهرکرد دارد مشاهده صفحه بانک
3 بانک ملت یکصد میلیون تومان

۱۸ درصد سود، پنج ساله، حدود 3 درصد مسدودی، نیازمند فاکتور خرید یا قرارداد وثیقه منزل

اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد ندارد فایل توضیحات
4 بانک تجارت بر اساس سپرده متغیر بر اساس نوع سپرده گذاری کلیه کارکنان ندارد فایل توضیحات
5 بانک ملت متغیر متغیر بر اساس نوع طرح کلیه کارکنان ندارد فایل توضیحات
6 بانک تجارت سی میلیون تومان

15 درصد سود، 36 ماهه، بدون مسدودی

برای دارندگان حساب ویژه آتیه

دارندگان حساب ویژه آتیه

 

دارد محدودیت ماهانه 5 نفر
7 بانک رسالت 7.5 میلیون تومان

2 درصد کارمزد، 12 ماهه

الویت با کارکنان قراردادی است

کلیه کارکنان دارد محدودیت ماهانه دو نفر 
8 کلیه بانکها تا سقف 500 میلیون تومان

18 درصد سود، تا سقف 20 سال

وام خرید منزل مسکونی

اعضای هیات علمی دارد فایل توضیحات

       * هر یک از کارکنان فقط متقاضی یکی از بندهای 6 یا 7 می تواند باشد.

     * برای  وامهایی که نیاز به معرفی نامه دارند، درخواست از طریق سامانه رفاهی ارسال گردد.

تاریخ به روز رسانی: 12 فروردین 1400